657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Göre İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Destek Personeli Alınacaktır.

29.4.2011 16:27:26

D U Y U R U


SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ DESTEK  PERSONELİ ALINACAKTIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda birimi, unvanı ve sayısı belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Bakanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ BİRİMİ, UNVANI VE SAYISI

BİRİMİ
UNVANI
SAYISI
ADANA STM
DESTEK PERSONELİ
1
ANKARA STM
DESTEK PERSONELİ
1
ERZURUM STM
DESTEK PERSONELİ
1
GAZİANTEP STM
DESTEK PERSONELİ
1
İSTANBUL STM
DESTEK PERSONELİ
1
İZMİR STM
DESTEK PERSONELİ
1
KAYSERİ STM
DESTEK PERSONELİ
1
KONYA STM
DESTEK PERSONELİ
1
MALATYA STM
DESTEK PERSONELİ
1
SAMSUN STM
DESTEK PERSONELİ
1
TOPLAM
 
10

B) ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyahut da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 7. “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 8. İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı),
 9. (B) grubu kadrolar için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az (70) ve üzerinde puan almak,
 10. Son başvuru tarihi itibariyle (41) yaşından gün almamış olmak,

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvurular; en geç 29 Nisan 2011 günü saat 24:00’e kadar, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) duyurular bölümünde yayımlanan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve işleme konulmayacaktır.
 2. Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun fotoğraflı bir çıktısı alınarak imzalanıp saklanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra ataması yapılacak adaylarca söz konusu başvuru formu Bakanlığımıza teslim edilecektir.
 3. İlan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece bir İl Müdürlüğündeki pozisyon için başvuru yapılabilir.
 4. İlan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu İl Müdürlüklerinde asil adayın haricinde (3) yedek aday belirlenecektir.
 5. Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr.) ilan edilecek olup, asil veya yedek olarak yerleştirilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 7. Bakanlığımız taşra teşkilatında yeni göreve başlayan sözleşmeli Destek Personeline ek ödeme dahil, aylık yaklaşık 1.200,00 TL net ücret ödenmektedir. (Aile yardımı hariç)

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

 1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlamak üzere İl bazında yapılacaktır.
 2. Puan eşitliği halinde sırasıyla yaşı büyük olana, bunun da aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olanlara öncelik tanınacaktır.
 3. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren sekiz ay süreyle geçerlidir. Yerleştirilmeye hak kazanan asil ve yedek adaylardan belgelerini Bakanlığımıza ibraz etmeyen veya görevine hiç başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifaen ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.

E) ATAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 1. Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu çıktısının imzalı ve fotoğraflı örneği,
 2. Hizmet sözleşmesi (Bakanlığımızda düzenlenecektir),
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlığımızca onaylanacaktır),
 4. 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlığımızca onaylanacaktır),
 5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlığımızca onaylanacaktır),
 6. Sürücü belgesi örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlığımızca onaylanacaktır),
 7. Askerlik durum belgesi fotokopisi,
 8. İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasının Onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlığımızca onaylanacaktır),
 9. Etik sözleşmesi (Bakanlığımızda düzenlenecektir),
 10. Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş (4) adet vesikalık renkli fotoğraf,
 11. Mal Bildirim Beyannamesi (Bakanlığımızda düzenlenecektir),
 12. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 13. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı,

Adres ve iletişim bilgileri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Eskişehir Yolu 7. Km.
No: 154 Kat: 9 Oda No:920
Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 201 57 33–34
E-posta : sozlesmelipersonel@sanayi.gov.tr

Başvuru Formu http://bim.sanayi.gov.tr/temp/SözlesmeliAlim.aspx

Başvuru Sonrası Güncellemek İçin http://bim.sanayi.gov.tr/temp/SozlesmeliSifre.aspx

 

Word'e aktar PDF'e aktar Yazdır E-mail ile gönder   
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:844